Regulamin Sklepu Internetowego Beadme.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Beadme.pl (zwany dalej „Sklepem”), dostępny pod adresem internetowym www.beadme.pl prowadzony jest przez Natalię Hausa (zwaną dalej „Sprzedawcą”) prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bead Me Natalia Hausa z siedzibą w Poznaniu pod adresem os. Z. Starego 14/77, 60-684 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP  7822503914 REGON 383510218.

2. Niniejszy regulamin sklepu internetowego Beadme.pl (zwany dalej „Regulaminem”) skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w domenie beadme.pl (zwanego dalej „Beadme.pl”).

3. Do korzystania z Beadme.pl wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, na przykład Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome. Niektóre funkcje sklepu internetowego Beadme.pl, w tym rejestracja Użytkownika oraz składanie zamówień na Produkty, wymagają aktywnego konta e-mail. 

§ 2

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Beadme.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie przez Klienta Beadme.pl (zwanego dalej „Klientem”) asortymentu (zwanego dalej „Produktami”) sklepu Beadme.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta Użytkownika (zwanego dalej „Kontem”) zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia Klienta (zwanego dalej „Zamówieniem”) bez zakładania Konta. Podawane dane są przekazane dobrowolnie przez Klienta.

3. Ceny widoczne w Beadme.pl są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają wliczony podatek VAT).

4. Produkt ze względu na ręczne wykonanie, może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu. Dotyczy to także produktów wykonanych z materiału we wzory czy kamieni naturalnych.

5. Wszystkie podane ceny na stronie sklepu są najniższymi cenami w historii ostatnich 30 dni.

§ 3

Rejestracja Konta Użytkownika

1. Rejestracja Użytkownika (zwana dalej „Rejestracją”) jest darmowa i dobrowolna.

2. Rejestracji należy dokonać poprze wypełnienie Formularza Rejestracji (zwanego dalej „Formularzem”). Do dokonania poprawnej Rejestracji niezbędne jest podanie w Formularzu następujących danych:

A Imię i nazwisko

B Adres e-mail

C Data urodzenia

3. Logowanie do konta (zwane dalej „Logowaniem”) odbywa się poprzez podanie ustalonego przez Klienta w trakcie Rejestracji loginu oraz hasła.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres podany w §1.

§ 4

Składanie Zamówień

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
2. Zalogować się lub lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez Rejestracji;
3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez Rejestracji - wypełnić arkusz zamówienia (zwany dalej „Arkuszem”) poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 pkt 3.

6. Podczas składania zamówienia Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe przekazanie danych adresowych i teleadresowych (e-mail, telefon). Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowo wpisane dane.

Zamówienia są adresowane zgodnie z danymi, które kupujący przekazuje dobrowolnie do sprzedawcy i podmiotów realizujących transport i płatność (podczas uzupełniania formularzu na stronie www.beadme.pl podczas składania zamówienia). Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowo przekazane dane.

§ 5

Dostawa oraz płatność

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

- poczta polska, list polecony, list nierejestrowany, paczka pocztowa

- inpost paczkomaty

- kurier 

- DPD pick UP

  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

- przedpłata na konto Sprzedawcy przelewem tradycyjnym

- płatność za pośrednictwem platformy płatniczej wybierając:

·          E-przelew

·          Płatność BLIK

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Sprzedawca nie odpowiada za czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.

4. W przypadku wyboru listu Poczta Polska nierejestrowanego - sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie listu. Przesyłka nie posiada numeru nadania oraz ubezpieczania. Odpowiedzialność ponosi kupujący.

§ 6

Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży (zwanej dalej „Umową”) między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Arkusza w Sklepie zgodnie z §4 Regulaminu.

2. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Zamówienie traktowane jest jako Oferta Zakupu Produktu (zwana dalej „Ofertą”) dostępnego w Sklepie, którą Klient składa Sprzedawcy. Przyjęcie zamówienia do realizacji Sprzedawca potwierdza po jego weryfikacji odrębną wiadomością e-mail przesłaną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

3. Z uwagi na specyficzny charakter Produktów oraz konieczność ich wyrobu, czas realizacji Zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. O przygotowaniu Zamówienia do wysyłki Sprzedawca poinformuje Klienta odrębną wiadomością e-mail.

4. Za moment zawarcia Umowy, uznaje się:

- w przypadku zamówień realizowanych z przedpłatą, opłacenie Zamówienia przez Klienta na wskazany przez Sprzedawcę numer konta bankowego.

5. W przypadku wyboru przez Klienta:

- płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Sprzedawcy numeru rachunku bankowego do uiszczenia wpłaty za Zamówienie;

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych Terminach Realizacji (zwanych dalej „Terminem”), jako rzeczywisty przyjmuje się najdłuższy z Terminów. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia.

7. Dostawa Zamówienia odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

8. Faktura VAT - klient jest zobowiązany do podania numeru NIP podczas składania zamówienia aby otrzymać fakturę.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni od otrzymania Zamówienia odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamówienia Klientowi lub osobie wskazanej jako upoważnionej do odbioru Zamówienia.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane partiami, wskazany termin zwrotu liczony jest od dostawy ostatniej części zamówienia.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), wskazany termin zwrotu liczony jest od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §1.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

- w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;

- w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Zamówienia, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

- zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

- Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;

- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;

- Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

- Sprzedający zwraca koszt przesyłki - najtańszy sposób przewidziany w cenniku

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (na przykład personalizowana bransoletka, biżuteria wykonana według pomysłu i specyfikacji klienta, biżuteria z grawerem);

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (na przykład opaska na głowę), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;,

§7

Reklamacje

1. Na produkty nie udzielana jest gwarancja. Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania, uszkodzenia mechaniczne (zerwanie, pęknięcie, zahaczenie i tym podobne) nie podlegają reklamacjom.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamację z tytułu rękojmi należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §1 niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

§9

Dane osobowe w Sklepie Internetowym Beadme.pl

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Beadme.pl jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Beadme.pl mogą być:

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy;

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

§10

Własność intelektualna

1. Prawa do strony Beadme.pl oraz treści na niej zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Nazwa sklepu Beadme.pl oraz zawartość strony internetowej www.bedame.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione prawem autorskim a także prawem własności intelektualnej.

3. Wszystkie dostępne na stronie nazwy własne, logotypy, grafiki, filmy, teksty, formularze, kody źródłowe, skrypty, znaki towarowe, fotografie, hasła, itp. należą do Sprzedawcy. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie oraz przesyłanie jakichkolwiek treści bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

§11

Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

1. Prawo do odstąpienia do umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy, zarówno z tytułu rękojmi jak i gwarancji,
w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

§11

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, na przykład: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej następującej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w dostępnym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.